Algemene voorwaarden

1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van DI-site

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen.

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

DI-site en een opdrachtgever waarop DI-site deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

DI-site, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. DI-site en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien

en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden

genomen.

3. Aanbiedingen en offertes.

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door DI-site gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen,

tenzij anders aangegeven. DI-site is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding

hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is

aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen

aanbod is DI-site daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DI-site anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht DI-site niet tot het verrichten van een gedeelte

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. DI-site zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende

stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DI-site

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DI-site aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DI-site worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DI-site

zijn verstrekt, heeft DI-site het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of

de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de

opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. DI-site is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DI-site is

uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze

onjuistheid of onvolledigheid voor DI-site kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan

DI-site de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot

dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door DI-site of door DI-site ingeschakelde derden in het kader van de

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever

aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in

redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart DI-site voor eventuele aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijziging van de overeenkomst.

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig

en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DI-site zal de opdrachtgever zo

spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve

consequenties zal hebben, zal DI-site de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DI-site daarbij aangeven in hoeverre

de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal DI-site geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de

wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan DI-site kunnen worden

toegerekend.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn.

6.1. De overeenkomst tussen DI-site en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde

tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de

uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DI-site derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

7. Honorarium.

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op

grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke

uurtarieven van DI-site, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden

verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten

periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Indien DI-site met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is

DI-site niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6. Bovendien mag DI-site het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in

zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet

toerekenbaar is aan DI-site, dat in redelijkheid niet van DI-site mag worden

verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk

overeengekomen honorarium. DI-site zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen

tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. DI-site zal daarbij de omvang van

en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Betaling.

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, en voor implementatie van de

ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, op een door DI-site aan te geven wijze in de

valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de

betalingsverplichting niet op.

8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het

opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50,

tweede herinnering € 15,00. Indien na de tweede herinnering géén betaling plaats vindt,

is DI-site gerechtigd de ontwikkelde website  buiten gebruik te stellen.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn

de vorderingen van DI-site op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4. DI-site heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DI-site kan, zonder daardoor in

verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde

voor de toerekening aanwijst. DI-site kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,

indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Alle door DI-site geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen,

schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van DI-site

totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met DI-site gesloten

overeenkomsten is nagekomen.

9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht DI-site zo snel als

redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren

en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5. Door DI-site geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder

het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening

worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat DI-site zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan

DI-site of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de

eigendommen van DI-site zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10. Incassokosten.

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een

geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.

Dit met een minimum van € 35,00.

10.2. Indien DI-site hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,

komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

rekening van opdrachtgever.

10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

11. Hosting

11.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een

hostingbedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt

stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door

opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractsperiode te geschieden,

aan het hostingbedrijf.

11.2 DI-site is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in

het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:

a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of

de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het

ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde

inhoud (spamming);

c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met

intellectuele eigendomsrechten van derden;

d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal,

waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet,

waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische

ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse

hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on

line verbinding met DI-site) blijven lopen binnen DI-site of het internet;

h. het verspreiden van computervirussen.

11.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch,

pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

12. Onderzoek, reclames.

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden

schriftelijk te worden gemeld aan DI-site. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DI-site in staat is adequaat te

reageren.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal DI-site de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit

laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of

zinvol is, zal DI-site slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

13. Opzegging.

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de

overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft

DI-site recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten

grondslag liggen die aan DI-site zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog

gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het

vastgestelde honorarium.

13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DI-site, zal DI-site in

overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan

derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan

opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DI-site extra kosten met zich

meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Opschorting en ontbinding.

14.1. DI-site is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van

de overeenkomst, DI-site ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen

dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen

dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts

toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de

overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2. Voorts is DI-site bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van

de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DI-site op de

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DI-site de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4. DI-site behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken.

15.1. Indien DI-site aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter

beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in

oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze

verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in

gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft DI-site het recht de daaruit

voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te

verhalen.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Indien DI-site aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2. Indien DI-site aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt

tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.5.000 (Zegge: VIJF DUIZEND euro). De

aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van

DI-site in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een

langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes

maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten

gemaakt om de gebrekkige prestatie van DI-site aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, tenzij deze niet aan DI-site toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten,

gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.5. DI-site is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DI-site of zijn

ondergeschikten.

17. Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart DI-site voor aanspraken van derden met betrekking tot

rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die

bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Indien opdrachtgever aan DI-site informatiedragers, elektronische bestanden of

software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software

vrij zijn van virussen en defecten.

18. Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat

op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden

geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen

derden worden gebracht.

19. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,

waarop DI-site geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DI-site niet in

staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DI-site worden

daaronder begrepen.

19.3. DI-site heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DI-site zijn verplichtingen had moeten

nakomen.

19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

19.5. Voorzover DI-site ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DI-site

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DI-site

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden

mede te verstrekken, en DI-site zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door

de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DI-site niet

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot

ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DI-site

zich de rechten en bevoegdheden voor die DI-site toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2. Alle door DI-site verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,

ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door

de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DI-site

worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van

de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3. DI-site behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter

kennis van derden wordt gebracht.

22. Voorbeelden

22.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als

aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product

daarmee zal overeenstemmen.

23. Geschillen

23.1. De rechter in de vestigingsplaats van DI-site is bij uitsluiting bevoegd van geschillen

kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DI-site het recht het

geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24. Toepasselijk recht

24.1. Op elke overeenkomst tussen DI-site en de opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

25. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijdevan het totstandkomen van de overeenkomst.